Potato Pancakes With Salmon

Crispy potato pancakes with salted salmon and sour cream